תנאי אחריות

טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "החברה") מתחייבת לתקן מוצר, שאחריות החברה חלה לגביו כאמור בתעודה זו, בתוך 3 ימי עסקים ממועד פתיחת הקריאה ושזמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה לביקור. נצפה איחור העולה על שעתיים - תודיע על כך החברה ללקוח ויותאם מועד ביקור חלופי בתוך 3 ימי עסקים. היה ותידרש החלפת חלקים במוצר לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים מקוריים וחדשים.

במקרה של צורך בהחלפת מוצר, תסופק יחידה חדשה מדגם תואם, דומה ו/או שווה ערך.

ככל שנדרשת הובלת המוצר למעבדה, החברה תדאג להובלה למעבדה ולהשבת המוצר לבית הלקוח על חשבונה; לאחר התיקון, החברה מתחייבת למסור ללקוח אישור בכתב ובו פירוט מהות התיקון ופירוט החלקים שהוחלפו.

למען הסר ספק, "חוק הטכנאים" אינו יחול על הרחבת אחריות, אלא רק בשנת האחריות הראשונה המחויבת בחוק.

שירות יינתן אך ורק למוצרי החברה אשר יובאו על ידה לישראל, הותקנו על ידי מתקין מורשה ועל פי הנחיות החברה, במקום המאפשר גישה בטוחה ולאחר הפעלה ראשונה בנוכחות טכנאי החברה בלבד. במידה ונדרש ציוד נוסף, כגון מנוף, פיגומים, במת הרמה וכו', הנ"ל יושת על מזמין השירות.

משך האחריות המורחבת יהיה בהתאם למדיניות החברה בעת רכישת המוצר ובכפוף למבצעי האחריות התקפים באותה העת, וכפוף לדיווח על הרכישה בתוך 30 יום באתר החברה. רכישה מגורם שאינו מורשה לא תזכה באחריות מעבר לשנה אחת.

להלן תנאי האחריות:

1. הקלקול במוצר לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מכוונים או בזדון של הלקוח ו/או של צד שלישי שאינו מטעם החברה.

2. הקלקול במוצר לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הלקוח ו/או צד שלישי שלא מטעם החברה, ולרבות הפעלה שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או בשל תחזוקה לא הולמת ו/או שלא בתנאי שימוש רגילים ו/או בשל התקנת המוצר שלא על פי הוראות ההתקנה.

3. אי תפקוד רכיב/מודול Wi-Fi לא נגרם כתוצאה מעדכון גרסת IOS / אנדרואיד (ייתכן כי במקרים מסוימים יהיה צורך בהחלפת רכיב/מודול Wi-Fi במוצר בתשלום, עקב עדכון/שחרור גרסאות עתידית שהרכיב/מודול לא יתמוך בהן).

4. הקלקול במוצר לא נגרם כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח, ולרבות תקלות והפרעות ברשת החשמל, רוחות, אש, שיטפון, רעידת אדמה, פגיעת ברק, וכו'.

5. במוצר לא בוצעו ניסיונות לתיקונים ו/או תיקונים ו/או פעולות אחרות שלא על ידי גורם אשר נשלח מטעם החברה לשם ביצוע התיקון, ניסיון התיקון ו/ או הפעולה שבוצעו.

6. במוצר נעשה שימוש אישי / ביתי בלבד (לא שימוש משרדי / עסקי).

7. ביקר טכנאי אצל הלקוח לצרכי הדרכת שימוש במוצר ו/או פעולת תחזוקה שוטפת, כגון ניקוי מסננים והחלפתם, החלפת סוללות בשלט וכו', יהא כרוך בתשלום.

החברה לא תהא אחראית:

לאי התאמת המוצר הנבחר לחלל הממוזג (נדרש לקבל ייעוץ לפני הרכישה מגורם מתאים).

להתקנת המוצר ו/או אביזרים נלווים להתקנה, כגון תעלות, מרכזיה, דמפרים, משאבת מים וכו'.

להפסדים ונזקים תוצאתיים ו/או עקיפים אשר עלולים להיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולת המוצר או עקב הקלקול שנגרם בו.

לנזקים אשר עלולים להיגרם בבית הלקוח בעת הוצאת המוצר ממקומו לשם תיקונו (נזקים לקירות, חלונות, טיח, טפטים, צבע, זכוכית, גבס וכו').